Nieuws van de MR

9 maart 2018

Namens de ouders maken mw. Waverijn en dhr. Van Bragt deel uit van onze Medenzeggenschapsraad. Een belangrijk orgaan binnen de school. Samen met de jufs Nella Meurs en Erika Geluk kijken ze mee over onze schouders en adviseren of besluiten ze over belangrijke schoolzaken. Zaken die de kinderen in eerste instantie aangaan, maar zeker ook u. Daarom is het goed dat de MR-leden u ook op de hoogte houden van wat er speelt. Onderstaande bijdrage is van de hand van dhr. Van Bragt namens de MR.

Ook de MR heeft niet stilgezeten. In de laatste vergaderingen heeft de MR zich gebogen over de nieuwe begroting en het vakantierooster voor 2018/2019.

Ook zijn er bespreekpunten geagendeerd waaronder het continurooster.

Ook kwamen in eerdere vergaderingen de Wet versterking Bestuurskracht en de Ondersteuningsplan Raad van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs Berséba op tafel.

Vanuit de GMR (de overkoepelende MR) zijn de nieuwe CAO en de nieuwe ARBO wet en het Taakbeleid behandeld.

Binnenkort zal een tweetal MR-leden (een uit de oudergeleding en een uit de personeelsgeleding) in de sollicitatiecommissie plaatsnemen. Op de achtergrond stemmen we al dan niet in en geven advies waar mogelijk.


Terug naar het nieuwsoverzicht