Oudervergadering

2 juni 2017

Dinsdagavond j.l. waren we bijeen voor een goede en indrukwekkende oudervergadering. Na de opening door de scheidend voorzitter, dhr. Van Westreenen, werd kort en bondig het zakelijk gedeelte van de agenda besproken. Op een enkele vraag na konden alle stukken zonder opmerkingen worden goedgekeurd. Voor de pauze stond dhr. V.d. Hatert namens de bestuurscommissie stil bij het afscheid van dhr. Van Westreenen. Twaalf jaar heeft hij met veel enthousiasme, betrokkenheid en bewogenheid zijn taak binnen het bestuur uitgevoerd. De wijze waarop hij zijn werk heeft gedaan werd gekenmerkt door de volgende woorden: doelgericht, transparant, meelevend en betrokken. Als een echte verbinder heeft hij zijn verantwoordelijkheid genomen. We willen hem nogmaals heel hartelijk danken voor al het vele werk dat hij heeft verricht. We wensen hem, samen met zijn vrouw en kinderen, Gods zegen toe voor de toekomst. Een toekomst die, zeker met de zorgen rondom hun zoon, Auke, nog erg onzeker is.

Na de pauze hield dhr. W. Visser zijn inleiding over Het gebed in school en in ons gezin waarna de ouders en leerkrachten in kleinere groepjes met elkaar in gesprek gingen over een aantal stellingen. Het was een waardevolle en indrukwekkende avond waarin van hart tot hart met elkaar gesproken is over dit belangrijke onderwerp. Zaken als: het gebed als opdracht van God; het evenwichtige Godsbeeld; het aanhoudend, eenvoudig en pleitend gebed werden op een integere en soms ook heel persoonlijke wijze besproken. Ook werd gewezen op het grote belang van het hardop voorgaan in gebed als ouders (en hun kinderen). Wat een voorrecht maar ook een verantwoordelijkheid om zo te mogen bidden met en voor onze kinderen en voor elkaar. Wij als ouders en leerkrachten hebben die avond weer heel wat huiswerk ontvangen.

Verkiezing MR en BC
Op de oudervergadering is Mw. Waverijn herkozen als MR-lid. Dhr. V.d. Akker is gekozen tot lid van de BC in de vacature van dhr. Van Westreenen. Dhr. Van Schaik werd als BC-lid herkozen. Fijn dat we in beide commissies weer voltallig zijn en we wensen de drie verkozen leden Gods zegen toe bij dit mooie en verantwoordelijke werk.


Terug naar het nieuwsoverzicht