Ouders

Informatie bestuurscommissie

De bestuurscommissie heeft de volgende taken:

  • Bewaken van de identiteit
  • Bewaken van het toelatingsbeleid
  • Personeelsbenoemingen
  • Contacten onderhouden met ouders, directie en personeel
  • Klankbord van de locatiedirecteur
  • Adviseur van het SSBB bestuur

Als u klachten, vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de identiteit, kunt u een mail sturen naar bestuurscommissie@wegwijzerkesteren.nl

Eén maal per jaar wordt er een thema-avond gehouden. De leden van de bestuurscommissie worden via een digitaal systeem gekozen. De voorzitter van de bestuurscommissie is dhr. J. Siebelink. De secretaris is dhr. J. Timmerman. De communicatie verloopt via de directie: directie@wegwijzerkesteren.nl.

Informatie Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap biedt ouders en personeel mogelijkheden om over allerlei onderwerpen op onze school mee te denken. De MR bouwt samen met de ouders en het personeel aan beter onderwijs. De wet geeft de MR advies- of instemmingsrecht, voordat het bestuur of team een beslissing neemt. De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en alles wat hieruit voortvloeit, zoals het schoolplan, de formatie, personeelsbeleid, huisvesting, geldzaken, vakantieroosters en onderwijskundige zaken. Wij vergaderen 4 keer per jaar. Onze MR bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders. Vanuit de personeelsgeleding hebben mevr. W. van Binsbergen en mevr. K. van den Broek zitting in de MR. Vanuit de oudergeleding hebben Dhr. S. van Kalkeren en mevr. T. Nap zitting in de MR. Wilt u meedenken of heeft u vragen over ons onderwijs? Dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leden. Ons mailadres is mr@wegwijzerkesteren.nl

Naast de MR bestaat er ook een GMR. Dit is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Scholen met de Bijbel in de Betuwe. In de GMR zit een ouder en een personeelslid van onze school. Voor De Wegwijzer is mw. B. van Heemst vanuit de personeelsgeledingen en mevr. M. van Brenk vanuit de oudergeleding afgevaardigd in de GMR. Op de pagina Downloads vindt u een link naar het jaarverslag van de MR.

 

informatie oudercommissie

Onze oudercommissie bestaat uit een aantal enthousiaste ouders. De commissie vergadert ongeveer eens in de twee maanden. Zij verzorgen allerlei hand- en spandiensten: van boeken plastificeren tot het organiseren van de Koningsspelletjes. Het kan gebeuren dat de leden van de oudercommissie handen tekort komt en u vraagt om assistentie.
Juf van de Pol onderhoudt de contacten met de oudercommissie, ibbovenbouw@wegwijzerkesteren.nl

bekijk hier alle downloads